Nhân sự Halo

Nguyễn Hồng Trợ lý TGĐ

hong@gmail.com

Hà Nội, Việt Nam

092989384

Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing
Nguyễn Hồng Trợ lý TGĐ

hong@gmail.com

Hà Nội, Việt Nam

092989384

Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing
Nguyễn Hồng Trợ lý TGĐ

hong@gmail.com

Hà Nội, Việt Nam

092989384

Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing
Nguyễn Hồng Trợ lý TGĐ

hong@gmail.com

Hà Nội, Việt Nam

092989384

Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing