Nhân sự Halo

[mvc_team_profile image_id=”2366″ memb_name=”Nguyễn Hồng” memb_prof=”Trợ lý TGĐ” social_icon=”fa fa-facebook-square” social_url=”#” memb_email=”[email protected]” memb_numb=”092989384″ memb_addr=”Hà Nội, Việt Nam” memb_skill=”Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing”]
[mvc_team_profile image_id=”2366″ memb_name=”Nguyễn Hồng” memb_prof=”Trợ lý TGĐ” social_icon=”fa fa-facebook-square” social_url=”#” memb_email=”[email protected]” memb_numb=”092989384″ memb_addr=”Hà Nội, Việt Nam” memb_skill=”Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing”]
[mvc_team_profile image_id=”2366″ memb_name=”Nguyễn Hồng” memb_prof=”Trợ lý TGĐ” social_icon=”fa fa-facebook-square” social_url=”#” memb_email=”[email protected]” memb_numb=”092989384″ memb_addr=”Hà Nội, Việt Nam” memb_skill=”Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing”]
[mvc_team_profile image_id=”2366″ memb_name=”Nguyễn Hồng” memb_prof=”Trợ lý TGĐ” social_icon=”fa fa-facebook-square” social_url=”#” memb_email=”[email protected]” memb_numb=”092989384″ memb_addr=”Hà Nội, Việt Nam” memb_skill=”Tốt nghiệp chuyên nhành Thạc sĩ Marketing”]